Back to search

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Når kvinner krysser grenser: Russisk kvinneinnvandring til Nord-Norge

Awarded: NOK 4.1 mill.

Prosjektet fokuserer på et relativt nytt fenomen i Nord-Norge, nemlig den økte innvandringen av russiske kvinner. Mange av dem lever, eller har levd, i parforhold med norske statsborgere. Reaksjonene i landsdelen både på kvinnene og parforholdene har vari ert fra omfavnelse til avvisning. Ved hjelp av ulike tilnærminger vil forskerne ta for seg hvordan fenomenet utfordrer forståelser av maskulinitet/femininitet, parforhold, medborgerskap, nasjonalitet, transmigrasjon, "diaspora" og lokalsamfunn. Gjennom e nkelt- og gruppeintervjuer, samarbeidsprosjekter og andre metoder vil det skaffes fram et datamateriale som vil bli anvendt til kritiske drøftinger av begreper og analytiske tilnærminger. I den forbindelse er det viktig å knytte seg opp til større interna sjonale diskurser om kjønn, globalisering og grenser - noe det gjennomgående tverrfaglige prosjektsamarbeidet (bl.a. filosofi, geografi, sosiologi og statsvitenskap koplet til kvinne og kjønnsforskning) vil berike. Prosjektet vil utfordre til dels fastlås te stereotypier samt å bidra til kunnskapsproduksjonen om Nordkalotten basert på ulike forståelser og konstruksjoner av kjønn.

Funding scheme:

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project