Back to search

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Kroppens betydning. Konstruksjoner av kjønn i nordisk litteratur.

Awarded: NOK 2.0 mill.

Prosjektet er en studie i nordisk litteratur, hvor kroppen som betydningsfelt står i sentrum. Et fokus på kroppens representasjon i litteratur er begrunnet ut fra den betydning kroppen har i våre liv og i vår forståelse av hverandre og verden, Menneskekro ppen er forskjellig for hvert individ, men likevel er kroppen utgangspunkt for kategorisering, ikke minst i kjønn, som innebærer hierarki og maktutøvelse. Litteratur er et sted hvor det sosiale, det psykiske, det historiske, det diskursive og det estetis ke kjønnet møtes. Litteratur reflekterer, produserer og reforhandler fordommer, forestillinger og fantasier om kjønnet, og kan spille en aktiv politisk rolle. Ved å studere framstillinger av kroppen, av bildespråk og maktdiskurser om kroppen, kan vi gjenn om litterære analyser lære noe om hvordan mennesket til ulike tider har følt seg inkludert i en bestemt fortolkningspraksis, og hvordan det prøver å forholde seg til den. Teoretisk knytter prosjektet an til et internasjonalt forskningsfelt som i de sener e år har vært produktivt, men som har hatt relativt liten resonans i norsk litteraturforskning. Samlet vil analysene representere en kroppens litteraturhistorie, som vil være noe helt nytt i norsk sammenheng.

Funding scheme:

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project