Back to search

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Når heteroseksualiteten må forklare seg

Awarded: NOK 3.9 mill.

I dette prosjektet stilles det spørsmål ved en av de mest selvfølgelige og grunnleggende sosiokulturelle ordningene i vårt samfunn; heteroseksualiteten. I motsetning til andre seksualiteter, der en stadig forsøker å finne årsaker, adekvat lovgivning og no en ganger også adekvat terapi, har heteroseksualiteten framstått som naturgitt. Med utgangspunkt i kulturanalytiske og poststrukturalistiske perspektiver, og i særdeleshet det som går under begrepet "queer teori", får en forskning der også heteroseksualit et søkes destabilisert. Nytt i dette prosjektet er at det ikke brukes "andre seksualiteter" som inntak til et slikt forskningsfokus, men henter empiri fra individer og miljøer som defineres heteroseksuelt. Arenaer er arbeidslivet, seksuallivet, ulike komm unikative arenaer som den offentlige medisinske debatt, skjønnlitteraturen og internett. "Når heteroseksualiteten må forklare seg" er et samarbeide mellom 7 forskere fra 7 ulike disipliner, og flerfagligheten er udiskutabel. Det vil i prosjektet tilstrebe s reell tverrfaglighet gjennom jevnlige arbeidsseminarer og felles publiseringer underveis i prosjektperioden. Internasjonalisering gies høy prioritet ved at flere av delprosjektene publiserer på engelsk, ved at prosjektet har et bredt sammensatt intenasj onalt kontaktnett, og ved at det planlegges utenlandsopphold. Prosjektet har som ambisjon å styrke forskningen på feltet, også lokalt. Det skal rekrutteres hovedfagsstudenter, stipendiater og forskere til et nettverk rundt forskningsaktiviteten. Dette vil samtidig bidra til økt formidling fra prosjektet og øke den samfunnsmessige relevansen av teoridanningen i prosjektet.

Funding scheme:

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project