Back to search

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Mekanisert hogst i bratt terreng

Awarded: NOK 0.60 mill.

Mens fullmekanisering med hogstmaskin og laserbærer er et velutviklet konsept for lett terreng, finnes det enda ikke noe fullstendig mekanisert system for bratt og vanskelig terreng. Det er først og fremst utviklingspotensialet til hogstmaskin-understell på belter eller på bein/hjul som det har knyttet seg størst forventninger til for det bratte terrenget. Den rene gående-maskin-teknologien er enda ikke introdusert i praksis til tross for intensivt utviklingsarbeid. Hjulgående maskiner med justerbare ben der grave/opparbeidingsbommen brukes til hjelp ved forflytting er imidlertid tatt i bruk, og ser lovende ut. Hogstmaskiner på belter, for både bratt og flatt terreng, har blitt tatt i bruk i skogindustrien i bl.a. Mellom-Europa og Nord-Amerika. Oppdragsrapport 12/2000 fra Skogforsk viser at bruk av hogstmaskin i kombinasjon med taubane gir forbedret økonomi i forhold til motormanuelt arbeid, og at bunting av virke fører til betydelig økning i presentasjonene ved kabeltransport. Prosjektets målse tting er å finne metodikk for mekanisering av hogstarbeidet og lunnearbeidet i bratt terreng. Dette søkes nådd gjennom utprøving av eksisterende utstyr for mekanisert avvirkning i bratt terreng. Denne mekaniseringen kan øke produktiviteten og lønnsomheten samt lette det tunge felle- og stroppearbeidet slik at taubanemannskapet finner arbeidet mer attraktivt.

Funding scheme:

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Funding Sources

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project