Back to search

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Mestringsstrategier blant barn og foreldre når sosialhjelp er den viktigste inntektskilden over tid

Awarded: NOK 0.55 mill.

I den hittil nyeste kunnskapsoversikten over sosialhjelpen: Forskning og forskningsbehov nevnes ikke barn av sosialklienter. Denne mangelen på interesse for barnas situasjon i familier med dårlig økonomi, og en manglende interesse for å trekke inn dårlig økonomi i forståelsen av barn og foreldres problemer, reflekterer en fortsatt eksisterende kunnskapsmangel. Imidlertid har det som ofte kalles "barnefattigdommen" vakt stor politisk interesse i den senere tid. Dette er et forprosjekt som skal bidra til å øke kunnskapen om barn som vokser opp i husholdninger der sosialhjelp er den viktigste inntektskilden over tid. Både i forskningen og i den pågående, politiske debatten har fokus vært rettet mot fattige barn mer generelt, uten at det differensieres spes ielt mellom ulike grunnlag for familienes vedvarende, lave inntekt. Hvordan barn og foreldre forholder seg til at et viktig inntektsgrunnlag er økonomisk sosialhjelp, enten familiens økonomi da blir over eller under fattigdomsgrensen, er viet liten intere sse. Gjennom forprosjektet ønsker en å løfte fram disse barna og familiene, for eksempel ved å stille spørsmål om opplevelse av stigmatisering, sosial isolasjon, eller mestring og følelse av medborgerskap. Teoretisk er prosjektet opptatt av innfallsvinkl er til forståelsen av samspillet mellom individ og kontekst.

Funding scheme:

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project