Back to search

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Optimalt vekstskifte for sikker økologisk grønnsaksproduksjon.

Awarded: NOK 3.0 mill.

I dag foregår kun 1,5 prosent av grønnsakproduksjonen etter økologiske retningslinjer. Det er således langt fram til de politiske målsettingene om 15 prosent dekning med økologisk dyrkede grønnsaker. Skal dette lykkes må flere av våre dyktigste "konvensjonelle" grønnsakdyrkere legge om sin drift til økologisk. Disse befinner seg i områder m ed lite husdyr og har således begrensede muligheter til næringsforsyning gjennom husdyrgjødsel til sin produksjon. Hovedutfordringene i en økologisk grønnsakproduskjon uten bruk av organisk gjødsel vil derfor være å få til et vekstskifte som sikrer næring sforsyningen ved hjelp av grønngjødslingsvekster, samtidig som man forebygger spredningen av ugras og tilrettelegger for effektiv ugraskontroll. Undersøkelsene vil bli gjennomført på Planteforsk avd. Landvik på et areal som er blitt drevet økologisk i 7 år. Det legges ut fire ulike vekstskifter i et 5-årig omløp. I to av de fem årene dyrkes det "nærende vekster" som kløver, mens det dyrkes grønnsa ker med ulikt næringsbehov (kålvekster, løk og gulrot) de tre andre. Forskjellig utstyr/metoder for ugrasbekjempelse vil bli utprøvd. Det tas ut jord- og planteprøver som grunnlag for føring av næringsregnskap. Videre vil det bli tatt avlings- og produkva litetsmålinger samt foretatt ugras- og arbeidstidsregistreringer. Det vil også bli gjennomført lagringstester med grønnsakene.

Funding scheme:

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project