Back to search

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Er Fusarium-muggsopp og mykotoksiner et problem i økologisk korndyrking?

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Manager:

Project Number:

151257

Application Type:

Project Period:

2002 - 2005

Funding received from:

Location:

Produksjonen av økologisk dyrket korn øker i Norge, og det er viktig å undersøk i hvilken grad smitte av mykotoksinproduserende muggsopp og forekomst av mykotoksiner i kornet er et problem ved økologisk driftsform. Prøver av økologisk dyrket havre, bygg o g hvete samles inn fra ulike regioner i landet. Mykologiske undersøkelser av Fusarium, den helt dominerende slekten av mykotoksinproduserende muggsopp i korn, vil bli foretatt på artsnivå. Fusarium-toksiner vil bli analysert ved kjemiske metoder. Analyser esultatene sammen med data om klima, jordsmonn og gjødsling bli statistisk undersøkt. Tilsvarende resultater fra konvensjonelt dyrket korn vil bli sammenlignet for å vurdere om det er forskjeller i fusarium-smitte og forekomst av mykotoksiner ved de to ul ike driftsformene. Resulatene fra studiet vil være viktige grunnlag for risikovurderinger vedrørende mykotoksiner i økologisk korn for menneskers og dyrs helse.

Funding scheme:

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project