Back to search

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Tilgang på sink, mangan og kopper innen økologisk mat- og fôrkornproduksjon på Sør-Østlandet

Awarded: NOK 3.3 mill.

Prosjektet tar sikte på å kvantifisrere det potensialet jordas stedegne mineralmateriale har til å forsyne kornplantene med mikronæringsstoffene sink, mangan og kopper. En ønsker å utvikle metoder som gjør at mikronæringsstoffene i jorda kan utnyttes bedr e. <.zeta.> bruke vekster med dyptgående røtter som underkultur i vekstomløp kan bidra til at en større del av jordas ntaurliger reserver av mikronæringsstsoffer blir tilgjeng elige for hovedveksten. Samtidig ønsker en å finne fram til organisk eller uorg anisk materiale som innholder mikronæringsstoffer, slik at disse stoffene ikke representerer noen minimumsfaktor i planteernæringen, og slik at en kan opprettholde en ønskelig reserve av mikronæringsstoffer i kulturjorda over tid. En vil undersøke jord i området på Sør-Østlandet hvor mangel på mikronæringsstoffer ofte er et problem. Prosjektet vil omfatte markforsøk, karforsøk og laboratorieundersøkelser. I markforsøkene vil en ta med korn i omløp med belgvekster (eng med høyt innhold av en belgvekst). I kornårene vil kløver/timoteieng tjene som dekkveskt eller underkultur. I veksthusforsøkene undersøkes plantetilgjengeligheten av det Zn, Mn og Cu som frigjøres fra steinmjøl og kompostmateriale. I laboratoriet kvantifiseres frigjøringen av Zn, Mn og Cu f ra ulikesteinmjøl og komposttyper.

Funding scheme:

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project