Back to search

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Redusert risiko for mykotoksiner i norsk kveite.

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Manager:

Project Number:

151281

Application Type:

Project Period:

2002 - 2005

Funding received from:

Location:

Det blir lagt stadig større vekt på å produsere sunn og trygg mat. Analyser av norsk kveite har imidlertid vist til dels høyt innhold av mykotoksiner produsert av Fusarium-sopper. Vel halvparten av norsk kveite brukes til mat og resten til kraftfôr. Det e r derfor grunn til å tro at mennesker og dyr i varierende grad eksponeres for helseskadelige mykotoksinnivåer. Resistens mot soppen er den beste bekjempingsformen, men slik resistens finnes ikke i norsk kveite i dag. Innkrysningsarbeid foregår, men det ge netiske grunnlaget for resistensen er lite kjent. Gjennom samarbeid med utenlandske miljøer ønsker vi å utvikle DNA-markører for å effektivisere foredlingen. En ny analysemetodikk (PLS-regresjon) som har et stort potensial i genomforskning vil bli brukt. Både framtidig resistent og den nåværende mottakelige kveiten må analyseres for toksiner før levering for å hindre at kveite med høyt toksininnhold blir brukt til mat og fôr. Prosjektet skal fastlegge kvantitativ sammenheng mellom Fusarium-innhold vha. P CR og mykotoksiner som mulig grunnlag for hurtig-test i prøver av høstet kveite. Prosjektet vil kvantifisere effekten av klimatiske og agronomiske forhold som har betydning for utviklingen av Fusarium-angrep og mykotoksinutvikling, for å bruke dette i mod eller for risiko og prognoser og som kan settes innsom forebyggende tiltak.

Funding scheme:

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project