Back to search

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Effekt av samspill mellom økt energitilgang og vaksinering på IPN og PD hos laks i sjø.

Awarded: NOK 1.8 mill.

I forsøk gjennomført både i 1999 og 2000 har AKVAFORSK påvist lavere dødelighet av IPN i smoltgrupper som etter utsett i sjø har fått forhøyet fettprosent i fôret. I dette prosjektet planlegger vi å videreføre arbeidet med å belyse betydningen av predispo nerende faktorer for IPN og PD ved ytterligere å øke tilgjengelig energi ved å teste ut alternative og lettere oksiderbare fettsyrer i fôret. I motsetning til vaksiner mot bakterielle sykdommer synes det klart at dagens IPN-vaksine ikke fullt ut kan elimi nere kliniske IPN utbrudd i næringen. Det er også liten grunn til å tro at en PD-vaksine, når den kommer på markedet, vil eliminere klinisk PD. Dette har trolig sammenheng med at IPN/PD er multifaktorielle sykdommer, hvor virus er en nødvendig del av sykd omskomplekset, men der en ensidig fokusering på å eliminere infeksjon/sykdom ved hjelp av vaksiner trolig ikke er realistisk. Det er derfor viktig at det nå i større grad settes fokus på å identifisere og redusere/eliminere predisponerende faktorer koblet til miljø/ernæring samtidig som fiskens resistens søkes forbedret gjennom avl/vaksinasjon.

Funding scheme:

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Funding Sources

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project