Back to search

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Diagnostikk av ryggdeformiteter i laks med medisinsk bildeteknologi. Magnetisk resonans (MR) bildedannelse og computer tomografi (CT)

Awarded: NOK 1.0 mill.

Ulike produksjonslidelser har blitt et dominerende helseproblem i dagens intensive oppdrett av fisk. Blant disse er deformiteter i virvelsøylen hyppig forekommende. Slike misdannelser fører til lidelser og redusert velvære for fisken, og utgjør således et stort etisk problem. I tillegg påføres også oppdretteren økonomiske tap da fisken nedklasses eller vrakes. <.zeta.>rsaken til hvorfor ulike skjelettdeformiteter oppstår er ikke kjent. God og sikker diagnostikk basert på robuste metoder er en viktig forut setning for å kartlegge og finne årsaken til denne type lidelser. Innen medisinsk forskning og diagnostikk har anvendelse av andre teknikker som MR (magnetiske resonans) bildedannelse bidratt til en betydelig forståelse av årsaks/virkningsforhold. Slike t eknikker vil kunne gi et vesentlig bidrag også innen studier på fisk. SINTEF Unimed er gjennom sin deltagelse i et kompetansenettverk innen ryggradsdeformiteter hos fisk der Norges Veterinærhøgskole, AKVAFORSK og Norges Landbrukshøgskole har fått et felle s prosjekt, lovet fri tilgang på fisk til MR-studier. I forbindelse med studier av ryggradsdeformiteter hos laks vil miljøets kompetanse innen MR-teknologi kombineres med medisinsk teknologi og diagnostikk samt marin biologi/fiskeribiologi. Dette i kombin asjon med de øvrige aktørenes kompetanse innen veterinærmedisin, fiskeanatomi, fiskefysiologi og fiskeernæring vil kunne gi helt nye muligheter for å fremskaffe ny og grunnleggende kunnskap.

Funding scheme:

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Funding Sources

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project