Back to search

PROOF-Langtidsvirkn. av utslipp til

Hormonforstyrrende effekter av miljøgifter i produksjonsvann fra oljeinstallasjoner

Awarded: NOK 2.0 mill.

Prosjektet fokuserer på langtidseffekter av alkylfenoler som forekommer i produksjonsvann fra oljeplattformer på fisk og følger dermed opp nylig gjennomførte undersøkelser på torsk ved Havforskningsinstituttet. Første del av prosjektet omfatter videreutvi kling av metoder for analyse av alkylfenoler i sjøvann og biota, histologiske undersøkelser for å finne målbare kriterier for normal kjønnsutvikling hos torsk, og etablering av biokjemiske metoder for å studere mekanismer bak effektene alkylfenoler har på fisk. Metodene benyttes til å studere virkningsmekanismer i fiskeceller in vitro, og til undersøkelser av kjønnsutvikling og kjønnshormonmetabolisme hos torskeyngel som eksponeres for alkylfenoler i et eksperimentelt oppsett. Dette kan gi indikasj oner på tidskritiske vinduer der torsken er mer sårbar for påvirkning av kjemisk forurensning som kan forstyrre kjønnsutviklingen og dermed reproduksjonen. Metodene vil senere kunne anvendes for å gi detaljkunnskap om kjønnsutvikling og mekanismer og derm ed et bedre grunnlag for å evaluere langtidseffekter av kjemisk forurensning på fisk.

Funding scheme:

PROOF-Langtidsvirkn. av utslipp til

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project