Back to search

MARE-Marine ressurser,miljø og forv

Overvåkning av det marine miljøet

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Manager:

Project Number:

152366

Project Period:

2002 - 2005

Location:

Nasjonalt råd for operasjonell marin overvåkning og varsling ble etablert 31. oktober 2001. Rådet skal arbeide for at norsk marin overvåkning og varsling har et omfang og en kvalitet som står i rimelig forhold til viktige samfunnsmessige behov (miljø, kli ma, fisk, olje osv.). Rådet skal bidra til å bedre koordinering, harmonisering og videreutvikling av eksisterende og ny marin overvåkning og varsling. Det har et spesielt ansvar for å sikre kontinuitet av lange tidsserier. Rådet skal utforme en nasjonal d atapolitikk for rutinemessige overvåkningsdata. Dette innebærer også standardisering av lagring av miljødata, utveksling og effektiv bruk av observerte/modellerte data samt tilgjengelighet av data i sann tid for operasjonell bruk. Rådet skal vurdere utvik ling og bruk av ny teknologi og sørge for at dette ikke hindrer utveksling av informasjon. I dette prosjektet vil en fokusere på følgende oppgaver: 1. Kartlegge eksisterende produkter blant rådets medlemmer og næringens og myndighetens behov for eksis terende og nye produkter. 2. Arrangere et arbeidsmøte med representanter fra næringen for å kartlegge hvilke produkter næringen ønsker og hvordan disse produktene skal presenteres. 3. Utvikle nye produkter og modifisere "gamle" produkter i tråd me d resultatet fra arbeidsmøtet. 4. Utarbeide/kartlegge behovet for nye overvåkningsaktiviteter. 5. Etablere integrerte operasjonelle produkter som gir informasjon om den marine miljøtilstanden i norske fjord-, kyst- og havområder.

Funding scheme:

MARE-Marine ressurser,miljø og forv

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project