Back to search

SIP-Strategiske instituttprogram

LIMING - Læring i Interaksjon Mellom Institusjon og NærinG.

Awarded: NOK 2.7 mill.

Gjennom SIPen vil det kompletteres innovasjonsforskningen ved å analysere møtet mellom ulike kunnskapsformer og den interaksjon som ligger til grunn for innovasjon. Slik vil en klargjøre distriktsnæringslivets arbeidsbetingelser og læringen i et råvarebas ert næringsliv. SIPen har følgende overordnede problemstillinger: - Hva er betingelsene for å skape samspill mellom ulike kunnskapsformer innenfor bedrifter, mellom bedrifter og i regionale kompetansemiljøer? - Hvordan bidrar interaktiv læring til nyskaping i bedrifter, næringer og regioner med ulik organisering, nettverk og tilgang til FoU? En vil tilnærme seg næringsfeltet på et intraorganisatorisk nivå (mellom avdelinger innenfor bedrifter), et interorganisatorisk nivå (mellom bedrifter) og et innovasjonssystemnivå (innenfor nettverk av bedrifter/institusjoner). Det vil være en vekselvirkning mellom det strategiske instituttprogrammet og mer anvendte programmer og prosjekter. Nordlandsforsknings engasjement i programmet "Verdiskaping 2010" rep resenterer en empirisk tilgang til næringsfeltet, men en vil også trekke veksler på andre relevante arbeider i regi av fagmiljøet vårt. Dette innebærer bruk av ulike metoder, men med hovedvekt på casestudier bestående av intervjuer, deltakende observasjon og dokumentstudier.

Funding scheme:

SIP-Strategiske instituttprogram

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project