Back to search

MARKSAM-Marked og samfunn

Grønn omsorg - fleksibel spesialisering, eller tradisjonelt mangesysleri?

Awarded: NOK 2.0 mill.

Grønn omsorg er fellesbetegnelse på en rekke tiltak og arrangementer i regi av bønder som søker å utvide muligheter for verdiskapning på gården. Grønn omsorg er tuftet på samarbeid med og finansiering gjennom det offentlige. Argumentene for Grønn omsorg e r mangfoldige og sammensatte. Fra en gårdbrukers perspektiv kan målet om fortsatt drift, bosetting og ønske om å være til samfunnsnytte, utfylle de rene økonomiske målene. Man kan spørre om det ”grønne” og det agrare representerer en ny verdiorientering o m jordbrukets og gårdsarbeidets kvaliteter i omsorgs- og opplæringsøyemed sett i forhold til etterkrigstidens produksjonisme. Grønn omsorg kan forstås i en post produksjonistisk kontekst som en form for fleksibel spesialisering. Uttrykket har en positiv k lang og gir assosiasjoner til ”det gode livet på gården” i det grønne, sunne og norske naturlige. Vi ønsker å undersøke Grønn omsorg som postproduksjonistisk fenomen gjennom å undersøke det som tilpasningstrategi eller ”nisjeproduksjon” for ei næring i omstilling, og hvilken rolle dette innebærer for bonden. Et sentralt anliggende blir å undersøke hvilke kriterier som må være til stedet for at Grønn omsorg kan være både verdiskapning i et næringsperspektiv og i et perspektiv for omsorg, læring og livskvalitet.

Funding scheme:

MARKSAM-Marked og samfunn

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project