Back to search

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Utstyr for transport av yngel og settefisk torsk

Awarded: NOK 0.49 mill.

Prosjektet tar sikte på å utvikle tekniske løsninger for transport av yngel og settefisk av torsk innen anlegg og mellom anlegg. I samarbeid med prosjektaktivitet i FoU-miljøene (SINTEF og HI) vil en kartlegge og dokumentere hvilke biologiske rammevilkår som bør legges til grunn for utforming av metoder og utstyr for levendetransport og håndtering av torskeyngel og settefisk. Ulike fiskestørrelser, fisketettheter og transporttider vil bli undersøkt. I tillegg vil en studere fiskens respons på fysisk/meka niske belastninger som slag og støt samt vibrasjoner og støy. Arbeidet vil omhandle registrering og beregning av følgende parametre: Vannkvalitet (temperatur, oksygen, ammoniakk/ammonium, pH og karbondioksyd). Fysiologiske og biokjemiske endringer i fiske n vil bli studert, deriblant muskelens innhold av energimetabolitter. Til disse studiene vil en bl a benytte in vivo MR metodikk. Aktiviteten bygger på kunnskap generert gjennom tidligere prosjekter innen transport av levende fisk samt prosjektet " Industriell produksjon av torskeyngel" som er et samarbeid mellom Havforskningsinstituttet, Ernæringsinstituttet og SINTEF. Aktiviteten ønskes koordinert med det omsøkte prosjekt "Effektiv yngel og settefiskprodukjson av torsk" som søkes fra de nevnte FoU -miljø, og hvor mer grunnleggende studier er planlagt.

Funding scheme:

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Funding Sources

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project