Back to search

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Fattigdommens dynamikk. Et forskningsprogram for inkluderende velferdspolitikk

Awarded: NOK 13.8 mill.

Prosjektet grunngir behovet for en målrettet, strategisk forskning som vil gi viktige bidrag i den moderniseringsprosess som norsk politikk mot fattigdom og sosial eksklusjon står overfor. Ved egen satsing og midler fra Forskningsrådet vil Høgskolen etabl ere en Gruppe for Inkluderende Velferd. Prosjektet vil ta i bruk og bidra til forskerutdanning ved Høgskolen og samarbeidende universiteter. Innen utlysningens kjerneoppgaver vil en supplere og utdype indikatorer som ikke er dekket av SSB's rapportering t il Sosialdepartementet og bidrag til EU-SILC. SSB's nye levekårsundersøkelse har få spørsmål som fanger opp sosial deltakelse, integrasjon og tilhørighet. I tillegg til slike spørsmål vil prosjektet (i samarbeid med SIFO) supplere informasjon om inntekter med informasjon om utgifter, målt ved et nærmere utarbeidet minstestandardbudsjett. Gruppen vil satse på to tyngdepunkt. Det første er dynamiske studier av fattigdom, sosial eksklusjon og bruk av sosialhjelp. Det andre er studier av sosialt arbeids innh old, effekt og forvaltning. En legger en vid forståelse av sosialt arbeid til grunn og inkluderer også behandlingsarbeid innen trygd, Aetat og samarbeidet mellom de ulike etatene. For å styrke forskningen nasjonalt og for å bidra i forskningsfronten inter nasjonalt vil en i tillegg legge spesiell vekt på teori- og metodeutvikling.

Funding scheme:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon