Back to search

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Nye utfordringer for demokratisk medborgerskap

Awarded: NOK 2.1 mill.

I prosjektet studeres medborgerskap med utgangspunkt i data fra den norske Medborgerundersøkelsen, i tillegg til tilsvarende data fra en rekke andre europeiske land -deriblant de øvrige landene i Skandinavia. Søkelyset rettes mot nye utfordringer for demo kratiet, blant annet gjennom å studere endringer i deltakelsesformer (for eksempel økende vekt på brukermedvirkning) og marginale medborgergrupper (ungdom som enda ikke har stemmerett, personer innenfor samisk språkområde i Norge og innvandrere / etniske minoriteter i Norge).

Funding scheme:

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project