Back to search

MILGENHEL-Miljø, gener og helse

Partikler i inneluft - forekomst, karakterisering og helseeffekter.

Awarded: NOK 2.0 mill.

Epidemiologiske studier av den generelle befolkning har indikert at utendørs eksponering for støvpartikler er forbundet med økt sykelighet og dødelighet blant følsomme individer. Det er rimelig å anta at det finnes en tilsvarende sammenheng mellom ekspone ring for partikler i inneluft og helseeffekter. Betennelsesreaksjoner som følge av partikkelpåvirkning kan gi funksjonsforandringer i lungene og spille en sentral rolle i utviklingen av flere lungesykdommer inkludert astma. Ulike studier indikerer at det er et samvirke mellom partikler og ulike organiske komponenter som bidrar til sykdom i forbindelse med eksponering i inneluft. Prosjektet er et samarbeid mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt og Norsk institutt for luftforskning og består av tre integrer te delprosjekter. I delprosjekt 1 ønsker en å studere forekomst, samle inn og karakterisere partikler med hensyn på adsorberte organiske forbindelser i utvalgte innemiljøer. Delprosjekt 2 vil utvikle metodikk for biomonitorering av menneskers eksponering for ftalater i innemiljø. Ftalater er foreslått å være viktige komponenter adsorbert på partikler i innemiljøsammenheng. Delprosjekt 3 vil karakterisere effekter av inneluftpartikler og klarlegge betydningen av adsorberte organiske kjemikalier for partik lenes evne til å utløse betennelsesreaksjoner og programmert celledød i humane lungecellekulturer, isolerte rotteceller og rottelunger etter intratrakeal instillasjon. Videre vil prosjektet belyse mekanismene for partiklenes effekter.

Activity:

MILGENHEL-Miljø, gener og helse

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project