Back to search

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Rensing av plantevernmiddel på avveie etter landbruksproduksjon.

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Number:

154019

Application Type:

Project Period:

2003 - 2006

Funding received from:

Location:

Plantevernmidler er en integrert del av norsk landbruk. Midlene skal redusere den negative virkningen av ugras, sykdom og skadedyr, slik at høye avlinger med god kvalitet skal kunne produseres. Mat med ”god kvalitet” forutsetter imidlertid at både produkt et selv og produksjonsprosessen ikke forringer naturgrunnlaget. I en årrekke har det nasjonale overvåkningsprogrammet (JOVÅ) funnet rester av plantevernmidler i bekker som mottar vann fra nedbørfelt der sprøytemiddel brukes. Innholdet av næringsstoffene f osfor og nitrogen kan også være meget høy. Kvaliteten på vannet vil kunne reduseres, med betydning for vanning, friluftsliv og annen virksomhet. Pesticidrester og eutrofiering kan dessuten svekke det akvatiske dyre- og plantelivet som normalt lever i vass draget. Dette prosjektet ønsker å uvikle og dokumentere metoder for å redusere innholdet av pesticider og næringsstoff i landbrukspåvirkede bekker. Vi vil gjøre det ved å forbedre fangdamkonseptet (konstruerte våtmarker) slik at dette anerkjente tiltaket oppgraderes for pesticidrensing og fjerning av løste næringsstoffer. Normalt virker fandammer godt på partikkelbundne forurensinger. Kort oppholdstid i små anlegg og kjølig klima er imidlertid en spesiell ufordring for å oppnå effektiv rensing. Det er anlagt en forsøksfangdam i Lier der 8 aktuelle fangdamkomponenter kan testen under naturlige forhold (naturlig hydrologi og temperatur). Prosjektet søker etter organiske-, mineralske- og biologiske filtre med evne til å bin de og/eller bryte ned plantevernmiddel og inaktivere næringsstoffene fosfor og nitrogen.

Funding scheme:

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project