Back to search

PSYKISK-Psykisk helse

Samhandling mellom foreldre og barn med adferdsvansker.

Awarded: NOK 1.7 mill.

Prosjekt om standardiserte metoder for å studere familieinteraksjon. Foreldretreningsprogrammet PMT-O, et behandlingsprogram for familier hvor barn har store atferdsvansker, er under implementering i Norge. PMT-O skal evalueres vitenskapelig av Atferdssen teret ved Universitetet i Oslo. 100 familier deltar i et kontrollert randomisert design. Foreldre og barn med atferdsvansker videofilmes i strukturert samhandling hvor de gis standardiserte oppgaver, før og etter behandling. Videofilmene er data for pros jektet. Veldokumenterte metoder for studier av foreldre-barn samhandling benyttes: Metoder for å strukturere, systematisk observere og kvantifisere samhandling i faste kategorier og metoder for analyse av resultatene. Prosjektet undersøker både: - pre diktiv verdi av et omfattende atferdskodesystem, hvor foreldre-barn-samhandling kodes av kodere med spesiell opplæring, og - hvorvidt en enklere metode for å kartlegge terapeuters inntrykk av samhandling (Koders Inntrykk Skala) kan gi verdifull inform asjon. Koders Inntrykk ved terapeuter som kjenner og ikke kjenner familien kartlegges, og sammenlignes med resultater fra standardiserte atferdsbeskrivelser, atferdskoding, med Koders Inntrykk ved spesialtrenede kodere. Prosjektet undersøker altså om tera peuters inntrykk kan predikere behandlingsutfall.

Funding scheme:

PSYKISK-Psykisk helse

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project