Back to search

MAT-Næringsmidler

Fiskegelatin med forbedrede fysikalske egenskaper; et mulig alternativ til mammalsk gelatin i næringsmidler

Awarded: NOK 1.3 mill.

Mammalsk gelatin er belemret med mistanke om overføring av priornbårne sykdommer. Fiskegelatin er et mulig alternativ, men kan ikke direkte erstatte mammalsk gelatin pga lav smeltetemperatur (12 oC). Det er funnet, og patentsøkt, at man kan oppnå systeme r av fiskegelatin og k-karrageenan som oppfører seg som mammalsk gelatin. Med vår patentsøkte teknologi åpnes muligheten for å anvende fiskegelatin innen langt flere områder enn i dagens situasjon. Årlig produserer norsk fiskerinæring 600-650.000 tonn bip rodukter. Interessen innen området fiskegelatinproduksjon i Norge er for tiden stor, og etablering av produksjonsanlegg i Norge er på planleggingsstadiet. Et bredere anvendelsesområde for fiskegelatin vil være med på å øke etterspørsel og marked for framtidige produsenter i Norge. Vi ønsker å undersøke og definere de betingelser hvor de optimaliserte fysikalske egenskapene til fiskegelatin inntrer, og å ide ntifisere de beste systemene med tanke på industriell anvendelse av fiskegelatin. Forbedrede egenskaper for fiskegelatin kan inntre i blanding med andre ladede biopolymerer under såvell assosiative som segregative betingelser. Type faseseparasjon er avhen gig av hvilke biopolymerer som benyttes, pH og ionestyrke i systemet. Også molekylvekt og molekylvektsfordelingen til biopolymerene vil være av betydning for blandingenes funksjonalitet. Alle slike forhold ønskes kartlagt i detalj.

Funding scheme:

MAT-Næringsmidler

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project