Back to search

HTF-Helsetjenester og helseøkonomi

Et helsevesen i endring. En studie av erfaringer med endring i ledelsesstrukturen.

Awarded: NOK 1.4 mill.

Ved årsskiftet 2001 ble enhetlig ledelse - også kalt enkelt ledelse - innført som prinsipp i norsk helsevesen. Lederposisjonen er åpen for alle relevante profesjoner (lege, sykepleier, jordmor m.v). Hver avdeling/enhet skal ledes av en person, men lederen skal også ha et lederteam knyttet til seg. Reformen var ganske omdiskutert. - Hvor langt er en kommet vel 2 år etter gjennomføringen av ordningen? - Hvilke prosesser førte fram til valg av leder i enhetene, og hvem besitter i dag disse stillingen e? - Hvordan vurderes endringsprosessen og hvilke erfaringer har en så langt? Det kan være særlig interessant å se nærmere på lederteamenes funksjon, men også på samspillet mellom lederen og nivåene over enheten mht. økonomi, faglig aktivitet, opplev d styrings- og handlekraft. Disse spørsmålene vil bli belyst gjennom en kartlegging til alle enheter i sykehus. Prosjektet vil altså omfatte både somatiske og psykiatriske enheter, men også service/tekniske enheter. Dernest vil det foretas et representati vt og stratifisert utvalg av enheter som blir gjenstand for dyperegående studier ved bruk av flere metoder så som intervju, fokusgrupper, observasjon og studie av tilgjengelig materiale.

Funding scheme:

HTF-Helsetjenester og helseøkonomi

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project