Back to search

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Samliv og seksualitet i ungdomsskolen. En studie av hvordan hetero- og homoseksualitet framstilles i undervisning.

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Manager:

Project Number:

154250

Project Period:

2003 - 2007

Location:

Subject Fields:

Dette prosjektet bygger på en antagelse om at heteroseksualitet i hovedtrekk framstilles som norm og ideal i undervisning omkring temakretsen "samliv og seksualitet" (jf L97) på ungdomstrinnet i den norske skole, og på en oppfatning om at dette bør synlig gjøres og problematiseres. Gjennom feltarbeid vil en fokusere på hvilke prosesser som bidrar til å reprodusere det Judith Butler (1990) omtaler som "den heteroseksuelle matrisen". På den måten vil en bidra til å utvikle kunnskap om unge lesbiske og homofi les levekår i skolehverdagen. En antar også at det som formidles i skolen har betydning for ungdoms holdninger og levekår utover skoledagen og etter endt grunnskole. Det planlegges å gjøre feltarbeid både på skoler som driver progressiv, temaorientert und ervisning, og på skoler som driver tradisjonell undervisning. Samliv og seksualitet tematiseres i fagene samfunnsfag, natur- og miljøfag og kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering (KRL). Prosjektet vil fokusere både på det som sies og de t som ikke sies i undervisningen. Som inngang til prosjektet vil en studere hvilke politiske prosesser som har formet de retningslinjene for undervisning omkring samliv og seksualitet som den norske stat har foreskrevet de siste tiår. Dette historiske bid raget har også selvstendig verdi.

Activity:

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project