Back to search

PSYKISK-Psykisk helse

Sosial angstlidelse og selektiv mutisme hos barn og unge - relasjon til utviklingsforstyrrelser, familiær angst og traumatisk stress.

Awarded: NOK 2.0 mill.

Sosial angstlidelse (SAD) er en hyppig tilstand (5-15% hos unge), karakterisert ved en gjennomgripende og markert redsel i sosiale situasjoner. Selektiv mutisme (SM) er karakterisert ved persisterende taushet i visse situasjoner og forståes som et uttrykk for sterk grad av sosial angst. Antatt prevalens er 2 promille. SM er assosiert med utviklingsforstyrrelser innen språk, motorikk og kognisjon, og dette indikerer neurobiologiske sårbarhetsfaktorer i symptomutviklingen. Det er ukjent om utviklingsforstyr relser også er assosiert med SAD uten SM. Både SM og SAD opptrer familiært, og genetiske studier har vist at arvelighet spiller en rolle i forhold til SAD. Medvirkende miljømessige faktorer er lite studert. Kartlegging av utviklingsforstyrrelser og miljøf aktorer har konsekvenser for forebyggende tiltak og behandling. Undersøkelsen vil se på forekomst av komorbide tilstander, inkludert utviklingsforstyrrelser, ved SAD og SM. Familiær angst og negative livshendelser vil bli kartlagt. Studien vil være en cas e-control tverrsnittsstudie i to forskjellige utvalg: 1. Epidemiologisk utvalg av 9-10 åringer. Barn som fyller kriteriene for SAD (og ev. SM) i en spørreskjemascreeening vil bli sammenlignet med jevnaldrende som ikke fyller kriteriene i samme screeni ng. 2. Klinisk utvalg der henviste barn og unge (8-18 år) med SAD (og ev. SM) vil bli sammenlignet med henviste barn uten denne diagnosen.

Funding scheme:

PSYKISK-Psykisk helse

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project