Back to search

PSYKISK-Psykisk helse

Mental helse under svangerskap og barsel: En kohort studie.

Awarded: NOK 2.1 mill.

<i>Bakgrunn</i>. En fødsel er vanligvis en stor og gledelig begivenhet, men det er også en opplevelse som kan representere betydelig fysisk og psykisk belastning. Betydelige fysiske forandringer med endrede hormonelle forhold utvikler seg over svært kort tid. Vi vet at antallet innleggelser for psykiatriske diagnoser er økt i barseltiden, først og fremst på grunn av en økt insidens av psykoser, men våre tidligere resultater tyder også på økt risiko for å utvikle depresjon. <i>Formålet </i>med prosjektet er å studere risikofaktorer for angst og depresjon under svangerskap og barsel samt endringer av niv¨ået. Hensikten er å få svar på om når i forløpet depresjon/angst er som hyppigst og hvorfor. <i>Metode</i>. Data fra inntil 100 000 mødre og barn som de ltar i Den norske mor og barn-undersøkelsen vil bli benyttet. Dette er en kohortstudie, der alle gravide kvinner i landet inviteres til å delta. Kvinnene blir rekruttert tidlig i svangerskapet og følges gjennom svangerskap, fødsel og mange år fremover. Da ta blir innhentet via spørreskjemaer, blodprøver og urinprøver samt registerdata. <i>Vitenskapelig betydning</i>. Det er viktig å finne ut mer om de psykiske problemer som kan oppstå under svangerskap, fødsel og barseltid for å komme frem til forebygging sstrategier som på sikt kan redusere skadevirkninger av dårlig mental helse hos mor. Datamaterialet i Den norske mor og barn-undersøkelsen er verdens største i sitt slag. Lang varighet av prosjektet, mange måletidspunkter samt innsamling av biologiske var iabler gjør dette materialet unikt.

Activity:

PSYKISK-Psykisk helse

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project