Back to search

TEKNO-Naturvitenskap, grunnleggende teknologi

Control of vessel and suspended load subject to extreme conditions

Awarded: NOK 1.7 mill.

Prosjektet tar for seg modellering og regulering av fartøy og neddykket i last i forbindelse med marine operasjoner under ekstreme værsituasjoner. I forbindelse med olje- og gassutbygging på store vanndyp vil behovet helårs vedlikeholds- og intervensjonso perasjoner på undervannsinstallasjoner øke. Dette medfører nye forskningsutfordringer knyttet til marine operasjoner. Økte avstander (opp mot 3000 m), ukjente tidsvarierende strømlaster samt operasjon i værharde områder, vil øke eksponere fartøy, delsyste mer og reguleringssystemer for ekstreme belastninger. I prosjektet skal det tas sikte på å utvikle ny generisk kunnskap og metoder relatert til regulering av skip og neddykket last i ekstreme situasjoner med dominerende ulineraiteter

Funding scheme:

TEKNO-Naturvitenskap, grunnleggende teknologi

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project