Back to search

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Regulatoriske leukocyttreseptorer på NK-celler og antigenpresenterende celler-normalfunksjon og rolle ved autoimmun artritt

Awarded: NOK 2.0 mill.

Forskergruppen har tidligere, med utgangspunkt i NK-celler, identifisert to genkomplekser i rotte, NKC og LRC. Disse genkompleksene koder for en gruppe av membranreseptorer referert til som regulatoriske leukocyttreseptorer. Bakgrunnen for denne betegnels en er at disse reseptorene er delt i to undergrupper: aktiverende eller inhibitoriske. De forskjellige reseptorene er uttrykt på forskjellige subsett av hvite blodlegemer, og regulerer derned funksjon av svært ulike deler av immunsystemet. I menneske utgj øres de viktigste reseptorene på NK-celler av KIR-familien. KIR har hittil ikke vært beskrevet i mus eller rotte, og det har vært postulert at denne reseptorfamilien har oppstått hos primater. Forskergruppen har imidlertid nylig lykkes i å klone og sekven sere KIR-reseptorer fra NK-celler både i mus og i rotte, i tillegg til i storfe. Forskergruppen har også identifisert to helt nye reseptormolekyler i mus og rotte (KLRE og KLRI) og har holdepunkter for at disse danner en heterodimer som inhiberer NK-celle drap av tumorceller. Forskergruppen arbeider videre med å studere disse ulike reseptorenes rolle i gjenkjenning og drap av tumorceller og MHC-forskjellige benmargsderiverte celler. Forskergruppen har i tillegg nylig identifisert et tredje genkomples, so m er kalt APLEC. Dette komplekset innholder en familie av gener som er uttrykt på antigenpresenterende celler. Forskergruppen har holdepunkter for at et locus som koder for følsomhet for autoimmun sykdom i rotte befinner seg i APLEC eller svært nær. Forsk ergruppen arbeider med å klone og karakterisere ulike reseptorgener innenfor APLEC, med sikte på å identifisere det strukturelle gen som ligger bak sykdomsfølsomheten. Ettersom det tilsvarende kromosomområde i menneske også er koblet til autoimmun sykdom, ønsker forskergruppen å studere humane APLEC gener i leddgiktpasienter sammenlignet med normale

Funding scheme:

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project