Back to search

ARB-FOR-Arbeidslivsforskning

Arbeidsplasser i pleie- og omsorgsyrker: Kjønn, klasse, etnisitet

Awarded: NOK 2.9 mill.

Økende mangel på arbeidskraft i pleie- og omsorgspersonell gjør det nødvendig å rekruttere innvandrere til stillinger i denne sektoren. Det er sparsomt med undersøkelser som belyser betydninger av en såkalt flerkulturell arbeidsarena, når det gjelder orga nisering, arbeidsrelasjoner og mestring. Gjennom en kvalitativ feltstudie i to arbeidskontekster i Oslo (en sykehusavdeling og en bydel) er siktemålet å belyse hvordan kvinner med innvandrerbakgrunn, som regel nederst i yrkeshierarkiet, inkluderes i det e ksisterende arbeidsmiljøet og hvilke konsekvenser det har, mot et bakteppe av organisasjonsendringer og økonomisk knapphet innenfor denne sektoren. Teoretisk bygger undersøkelsen på nyere profesjonssosiologi, arbeidslivssosiologi og kvinne-og kjønnsforskn ing. Nøkkelbegreper er inkludering, ekskludering og hierarkidannelser i kvinneyrkene.

Funding scheme:

ARB-FOR-Arbeidslivsforskning

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project