Back to search

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Makt, kunnskap og avmakt - en kunnskapspolitisk analyse av samisk reindrift

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Number:

156095

Project Period:

2003 - 2008

Organisation:

Prosjektets formål er å kartlegge og analysere forholdet mellom reindriftskunnskapen og andre kunnskapssystemer som virker inn på reindriften. Hensikten med dette er: 1. å bidra til bevaring, opptak og mer effektiv bruk av samisk tradisjonskunnskap i relevante sammenhenger, gjennom økt innsikt i de forhold og faktorer som i dag hindrer dette; 2. teste og videreutvikle modeller av kunnskapsprosesser som inntreffer ved statlig intervensjon i "innfødte næringer", generelle teorier om "tradisjonskunn skap", og eksisterende forskningsmetodologier innen feltet; 3. å utforske og klarlegge visse kunnskapsantropologiske temaer, særlig i forbindelse med kunnskapskodifisering og forholdet mellom politisk makt og vitenskapelig kunnskap i arktiske regioner ; 4. å åpne opp og "internasjonalisere" reindriften og reindriftens kunnskapsprosesser som studiefelt for samfunnsvitenskapene, både i Norge og internasjonalt. Teoretisk tar prosjektet utgangspunkt i "poststrukturalististiske" analyser av forholdet m ellom kunnskap og makt, og kombinerer disse med et aktør-sentrert syn på kunnskapsprosesser hentet fra utviklingsstudier. Metodologisk sentrerer det seg hovedsakelig om studiet av "social interfaces" (sosiale situasjoner hvor kunnskapssystemer kommer i k ontakt med hverandre), en forskningsmetodologi utviklet for å kunne analysere maktforhold mellom kunnskaper i situasjoner med "økonomisk utvikling" i den tredje verden.

Funding scheme:

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project