Back to search

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Når kultur skal bevares. Offentlig forvaltning av samiskhet.

Awarded: NOK 1.8 mill.

Samisk politikk skal gi et potensiale for samisk kultur-og identitetsutvikling i de ulike samiske lokalsamfunn. Prosjektet retter søkelyset på forholdet mellom den kulturelle dimensjonen ved offentlig samisk politikk og det som framstår som identitetsgene rerende prosesser i samiske lokalsamfunn. Fokus i prosjektet er todelt. For det første vil prosjektet analysere hva slags kulturbegrep - og oppfatning om hva samisk kultur er - som samisk politikk bygger på. For det andre ønsker prosjektet å finne ut om - og hvordan - folks selvforståelse kan knyttes til det offentlige identitetspolitiske feltet - herunder å analysere hvilke muligheter og begrensninger offentlig initierte tiltak gir for enkeltpersoners opplevelse av valgmuligheter mht. identifikasjon og kulturell tilknytning. Et hovedmål med prosjektet vil være å klargjøre og øke bevisstheten om (uuttalte/implisitte) verdier og oppfatninger om samisk kultur som ligger til grunn for offentlig samisk politikk, og konsekvensene av dette. Implisitt i dette ligger det to sentrale spørsmål: - om det er mulig å planlegge for en kultur silk at denne også gir mulighetsbetingelser for den "ikke eksplisitte kulturelle habitus", og - hvordan den samiske moderniseringen, her i form av institusjonalisering a v samisk kulturpolitikk, kan bli en identitetspolitisk referanse som kan omfatte flest mulig samer.

Funding scheme:

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project