Back to search

ARB-FOR-Arbeidslivsforskning

Fra faste forhold til løse forbindelser. Dynamiske organisasjoner i det kunnskapsbaserte arbeidslivet.

Awarded: NOK 3.0 mill.

Prosjektet tar utgangspunkt i et strategisk utvalg av arbeidslivskontekster innen kunnskapsarbeid (bl.a. IKT, finansivirksomhet, FoU og rådgivinings/konsulentforetak) for å studere hva som kjennetegner bruken av ulike dynamiske organisasjonsformer i foret akene. En er opptatt av hvordan nye arbeidsbetingelser utformes mellom ledelsesstrategier og ansattes strategibruk og interesser. Hovedproblemstilling er: Hvordan håndterer bedriftene balansen mellom fleksible og desentraliserte organisasjonsformer som er konkurransedyktige på kort sikt med kollektiv kunnskapsutvikling og å beholde kunnskapsarbeidere og deres arbeidsevne på lengre sikt. Hvordan virker ulike strategier i forhold til ansatte og hvordan opplever de sin psykologiske kontrakt med bedriftene. O perasjonaliserte problemstillinger: Hva opplever ansatte som "det gode arbeidslivet", hva anses som viktige utviklingsmuligheter, og når blir jobbene for belastende og organisasjonen for grådig? Hvilken rolle spiller bedriftenes markedsstrategier, ledels e og organisasjonsformer for de ansattes arbeidssituasjon? Hvilke muligheter og begrensninger kan knyttes til ulike fleksible løsninger i bedriftene og hva påvirker valgene av fleksible ordninger? Finnes det grenser for fleksibilitet slik ansatte og ledel se ser det? Hvilke utfordringer ligger i utøvelsen av lederskap i moderne kunnskapsorganisasjoner? Datainnsamlingen skjer gjennom feltarbeid med bruk av ulike kvalitative metoder. Det vil etableres nasjonale og internasjonale nettverk mellom fagmiljøer so m integrert ressurs i arbeidet med prosjektet.

Funding scheme:

ARB-FOR-Arbeidslivsforskning

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project