Back to search

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Videreutvikling av Småfesemin.

Awarded: NOK 2.5 mill.

Avlsarbeid på småfe i Norge baserer seg tradisjonelt på naturlig bedekning. Både det organiserte avlsarbeidet i være- og bukkeringer og rekruttering av nytt avlsmateriale i enkeltflokker (innkjøp av avlsværer/bukker) har vært basert på flytting av hanndyr mellom besetninger. Statens dyrehelsetilsynet har i de siste årene innført restriksjoner når det gjelder flytting av dyr på besetningsnivå i sammenheng med bekjempelse av sykdommer som skrapesjuke. For mange besetninger er dermed semin det eneste alternativ for å få nytt avlsmateriale. Byggende på de gode resultatene fra prosjektet Småfesemin, som har medvirket til økt bruk av semin på sau i de siste årene, er hovedmålet for dette oppfølgingsprosjektet å videreutvikle semin på småfe til et fullgodt alternativ til naturlig bedekning. Dette skal hovedsakelig skje gjennom videre forskning på bedre metoder for brunstdiagnostikk, kvalitetsbedømmelse og frysing/tining av sæd med etterfølgende feltforsøk. Videreutvikling av Småfesemin er et treårig brukerstyrt samarbeidsprosjekt som samler Nordens kompetanse innen semin og småfe. Team Semin, Norsk sau- og geitalslag, NSG Semin AS, GENO, Norsvin og Helsetjeneste for geit representerer næringslivet, mens Norges veterinærhøgskole, Norges landbrukshøgskole og Sveriges lantbruksunivesitet står for det akademiske miljøet. Oppfølgingsprosjektet skal også sikre rekrutteringen innen forskningen på småfesemin ved at en doktorgradsstipendiat utdanner seg til forsker.

Funding scheme:

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project