Back to search

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturtiltak v/NTNU

Awarded: NOK 10.3 mill.

For 2004 søker NTNU om 5,43 millioner kroner fra Forskningsrådet for følgende infrastrukturaktiviteter: 1. Idesøkprosesser i utvalgte fagmiljø. 2. IPR-seminar på instituttnivå. 3. Gründerskolen NTNU entreprenørskole. 4. Venture Cup Trøndelag. 5. Hovedoppgaver, dr.oppgaver med nyskapingsprofil. 6. Aktiviteter mot Eksperter i Team (EiT), dvs. 200 tverrfaglige team i 4. årskurs siv.ing. 7. Start NTNU Disse aktivitetene skal føre til at ca 200 ideer kan bli gjenstand for en analyse av deres kommersialiserbarhet. Til denne analysen og utvikling av ideene/prosjektene søker NTNU om 6,7 millioner kroner fra Forskningsrådet.

Funding scheme:

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project