Back to search

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

SENSIT 03-spektrometer

Awarded: NOK 3.2 mill.

Prosjektet ønskes unntatt fra offentlighet. Den viktigste bakgrunnen for prosjektet er Tomras satsing på innsamling av emballasjematerialer som ikke er pantbelagt, hvor optimalisering av materialverdien får langt større betydning enn før, noe som kun oppnås ved høy materialrenhet. Det teknologiske utgangspunktet er et patentsøkt prinsipp for diffraktive optiske elementer (DOE) som er utviklet ved Sintef over de siste par årene, delvis med medvirkning fra Tomra. For å oppnå et velfungerende måleprinsipp må et slikt element optimaliseres for hver enk elt anvendelse: med hensyn på hvilke materialer som skal gjenkjennes, hvilken målegeometri som benyttes, og hvilket krav til hastighet og presisjon man har. Samme teknologi forventes å bli nyttig for Titech Visisonsort, og Optosense tar sikte på å utvikle en masseproduserbar lavkost enhet for gassdeteksjon og måling av gasskonsentrasjon. Prosjektet vil gå i flere trinn. Første trinn vil være en grundig kartlegging av de spektrale trekk som vil vises i de aktuelle materialer og geometrier. Neste trinn er å beregne hvilke bølgelengder som vil være optimale å benytte for de ulike gjenkjennin gsoppgaver, og å fastslå hvor mange ulike DOE-design som bør lages. Det må også fastslås hvilken av to ulike teknologier for DOE-utforming som skal brukes: enten en utforming med en full 3-D utforming av det diffraktive elementet, som krever en analog ele ktronstråle- eller lasereksponert litografi for fremstilling av en master, som så repliseres vha plast-støping, eller en enklere fotolitografisk prosess som kun gir et 2-D diffraktivt mønster. Sistnevnte er raskere og billigere å implementere, men gir lav ere lysutbytte. Den eller de DOEne som velges må først beregnes, deretter produseres som master og videre kopieres opp. Design av komplette spektrometre rundt de ferdige elementene er stort sett kjent fra tidligere, men en mulighet fo En grundig utprøving av de produserte spektrometerne i aktuelle geometrier, og for de ulike anvendelsene er nødvendig, før man har oversikt over hva som trengs før en industrialisering av metoden. Industrialisering vil skje i hver av de samarbeidende bedr iftene, utenfor prosjektet.

Funding scheme:

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project