Back to search

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

SEACHAINS; Sjøtransport som konkurransedyktig del av integrerte logistikkjeder

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Number:

156523

Application Type:

Project Period:

2003 - 2004

Location:

Prosjektet har som formål å utvikle kompetanse hos rederier omkring forretningsmessige analyser, basert på kvantitative og kvalitative analyser av sjøverts logistikkløsninger i et helhetlig kjedeperspektiv. Målet er bedre å kunne forstå og analysere konku rranseflatene mellom ulike sjøtransportløsninger som del av integrerte logistikkjeder. Hva er det som gjør at enkelte løsninger vinner fram, er det på grunn av kostnadsfordeler, subsidier, eller bedre ytelse gjennom hele kjeden? Det er både viktig og nødv endig å stille slike spørsmål i en strategisk vurdering, samt analytisk kunne besvare de for sjøtransportens del i et stadig sterkere logistikkfokus. Prosjektets effektmål er forbedret konkurransedyktighet for sjøtransport som del av integrerte logistikkjeder. Effektmålet skal oppnås gjennom å utvikle kompetanse hos rederier og vareiere omkring forretningsmessige analyser og sammenliknende vurderinger av sjøverts logistikkløsninger i et helhetlig kjedeperspektiv. Prosjektets resultatmål er å fremskaffe en referansemodell for maritim logistikk, som basert på gode datagrunnlag av kvantitative og kvalitative parametre og modeller danner et godt grunnlag for beslutningsstøtte.

Funding scheme:

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project