Back to search

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Konkurransedyktig maritim småskala distribusjon av naturgass - INNOGAS

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Number:

156587

Application Type:

Project Period:

2003 - 2005

Location:

Det er et politisk mål om økt anvendelse av naturgass i Norge. Sitater fra Stortingets Innstilling nr 59 angående naturgass: - ”satsing på naturgass hører med som en del av omleggingen i likhet med nye fornybare energikilder i flere tilfeller kan erstatte andre og mer forurensende energikilder” - ”støtte til naturgassprosjekter må tildeles på grunnlag av at det kan dokumenteres en klar miljøgevinst både lokalt og i forhold til globale klimagassutslipp” En nøkkel for at naturgass skal kunne erstatte andre fossile brensel i Norge, vil være et kosteffektivt distribusjonssystem. I følge ENOVA rapport ”Landbasert bruk av naturgass- distribusjonsløsninger, (TR A5650, ISBN 82-594-2311-1) løses dette best ved et skipsbasert distribusjonssystem langs kysten. Bruk av naturgass om bord i skip i norsk kystfart vil bidra til at Norge når sine forpliktelser i Gøteborg protokollen om en reduksjon av NOX utslipp på 38000 tonn. En ferge som går over til naturgassdrift vil redusere sitt årlige utslipp av NOX med 125 t onn per år. For at dette skal kunne realiseres må naturgass gjøres tilgjengelig langs hele kysten til en konkurransedyktig pris.

Funding scheme:

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project