Back to search

SUP-Strategiske univiversitetsprogrammer

Norsk senter for barneforskning

Awarded: NOK 4.0 mill.

Det er NOSEBs mål å skape innsikt i og forståelse av barns oppvekstbetingelser og barndommens grunnvilkår i et moderne samfunn. Senteret skal med teoretiske og empiriske studier beskrive og forklare både rammene for barns liv og de aktiviteter de utfolder innen for disse rammer. NOSEB skal søke å gjøre kompleksiteten gjennomskuelig på et forskningsområde som er viktig for samfunnet og for de mennesker det berører - voksne så vel som barn. Dette innebærer en forståelse av at barndommens rammer strekker se g fra barns "lille" verden (familie, boligområde, institusjon m.m.) til barndommens plassering i den "store" verden. NOSEB tilstreber således en kontekstualisering av forskningen sin, uansett om denne konteksten er sosial, økonomisk, kulturell, teknologis k, eller forstås ved hjelp av tid, rom eller forholdet mellom generasjoner. NOSEBs forskning er ikke på forhånd tematisk definert, men er preget av felles teoretiske og metodiske forståelser. I den forstand er NOSEB også aktivt posisjonert i nyere interna sjonal barndomsforskning. NOSEBs forskning er vitenskapelig orientert med vekt på grunnforskning og langsiktige forskningsprosjekter. Uansett finansieringskilde, vil det bli lagt vekt på at forskningen bidrar til å produsere og akkumulere viten som det k an bygges videre på både nasjonalt og internasjonalt. NOSEBs forskerstab er tverrvitenskapelig sammensatt og internasjonalt orientert.

Funding scheme:

SUP-Strategiske univiversitetsprogrammer

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project