Back to search

KULTUREN-Program for kulturforskning

Sannhetens vitnemål- studier av vitenskap i retten

Awarded: NOK 4.6 mill.

Prosjektet er en studie av sakkyndigheten i retten i historie og samtid, i et diskursorientert perspektiv. Prosjektet er tverrfaglig, ved at det kombinerer historie og sosiologi i studiet av dommer fra både sivil- og strafferett. Prosjektet reiser spørsmå let: Hvilke effekter har sakkyndigheten, slik den har tatt form gjennom de siste to hundre årene, hatt på rettens virkemåte? Prosjektet vil studere empirisk den produksjonen av mening som oppstår når retten inviterer vitenskapsmenn inn i rettssalen, med en faglig forankring i vitenskapsstudier, i medisinhistorie og i rettssosiologi. To rettslige områder er plukket ut som empiriske felt: Drapssaker som har involvert rettspsykiatere fra de siste to hundre år, og erstatningssaker på grunnlag av påstander om manglende oppfølging i skolen ("lærevansker") fra de siste førti år. Hovedmaterialet for undersøkelsen består av dommer, som vil bli suplert av rettspsykiatriske erklæringer, intervjuer, avisstoff og observasjon fra rettssalen.

Activity:

KULTUREN-Program for kulturforskning

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project