Back to search

KULTUREN-Program for kulturforskning

Godhetsregimet

Awarded: NOK 3.7 mill.

Prosjektets tema er godhetens makt. Makt blir ofte knyttet til godhetens motsetning: det er først når godheten har degenerert - det vil si når det destruktive eller onde har tatt over - at det har vært mulig å snakke om maktstrategier. Med et slikt maktbe grep vil det som fremtrer som godt samtidig være noe som er makt-fritt. Dersom makten er ond, og godheten er maktfri, så vil det være en potent maktstrategi å iscenesette noe som godhet, fordi det fordekker makten. Godhetens makt, dens produktivitet, hvor dan den ytrer seg og hva effektene blir på sentrale politiske og sosiale felt, vil bli studert i prosjektet. Prosjektet tar ikke utgangspunkt i det religiøse og moralske skillet mellom godt og ondt for å føre en normativ diskusjon om hva som kan og bør re gnes som godt. I stedet vil vi undersøke den diskursive funksjonen til skillet. Tesen er at begrepet former både sosiale og politiske subjekt, slik at vi kan snakker om et godhetsregime. Velferdsstaten og verdidiplomatiet vil bli analysert i lys av dette perspektivet.

Funding scheme:

KULTUREN-Program for kulturforskning

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project