Back to search

KULTUREN-Program for kulturforskning

De kollektive bevegelsenes historie. Avsluttet epoke eller tid for nydanning.

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Number:

156989

Project Period:

2003 - 2007

Location:

De kollektive bevegelsene oppstod med det klassisk moderne samfunnet, en epoke mange anser som over. Mange diagnoser går ut på at tendensen går mot økt individualisering. Prosjektet vil etterprøve to "mot-teser" til dette synet: 1. Kollektive bevegels er har det siste tiåret vært inne i en reformativ fase, en tid med regruppering og nydanning. De klassisk moderne bevegelsene oppstod i en overgangssituasjon der handlingsmønstre, kontakter og mental horisont skiftet fra et overveiende lokalt til et nasjo nalt nivå. I dag er det en liknende nydanningssituasjon hvor en transnasjonal organisering er i ferd med å bygges opp. 2. Kampen om de sosiale klassifikasjonene er avgjørende for utfallet av de sosiale kampene. Men det er ikke tilfeldig i hvilke miljø er og sosiale klasser ulike tolkninger av verden finner respons. Sosialt grunnlag er fortsatt viktig i politikken, men begrepet om klasse må rekonseptualiseres. Tesene skal prøves ut i studier av følgende kollektive bevegelser: Kvinnebevegelsen, antirasi stistiske organisasjoner, fredsbevegelsen, norsk og europeisk forbrukerbevegelse og fagbevegelsen innen EU og på global basis. Metodisk kombineres kultur- og ideologianalyse, en reformert klasseanalyse og teorier fra studiet av "social movements."

Funding scheme:

KULTUREN-Program for kulturforskning

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project