Back to search

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Funksjonshemmetes oppvekst og levekår. (sammenslåing av 132395, 132397, 132398, 140088 & 140092)

Awarded: NOK 0.66 mill.

Prosjektet er en paraply over ulike delprosjekter innenfor en felles ramme som handler om oppvekst og levekår. Det betyr at en studerer funksjonshemmetes sosiale situasjon og levekår, men med en spesiell fokus på hvordan dette arter seg og endres blant ba rn som vokser opp i dag -etter de siste store integrerings- og normaliseringsreformene. I paraplyprosjektet inngår en møteplass for forskere innenfor felte ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse ved NTNU og tre delprosjekter. To av delpros jektene er nært knyttet til hverandre og følger funksjonshemmetes barns oppvekst, men med ulike metoder. Det ene prosjektet baserer seg på intervju (N=31) og spørreskjema (N=601) og følger de samme barna gjennom livsløpet med datainnsamling ca hvert fjerd e år. Det andre delprosjektet er basert på observasjon, og fokuserer på samhandlingen mellom barn med og uten funksjonshemming i barnehage og skole. Studiene i førskolealder er gjennomført, mens begge prosjektene nå studerer barna i småskolen. Det tredje delprosjektet er mer prinsipielt og tar opp spørsmål knyttet til hvordan en har studert og kan studere funksjonshemmetes levekår. Her er fokus blant annet på hvordan en avgrenser funksjonshemming, hva som har vært sentrale tema i forskningen med mer.

Funding scheme:

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project