Back to search

RISIT-Transportsikkerhet

Risikoanalyse, - aksept og -styring.

Awarded: NOK 3.0 mill.

Prosjektet er utviklet av det samfunnssikkerhetsfaglige miljøet ved Høgskolen i Stavanger/Rogalandsforskning. Prosjektet er knyttet til to av programmets satsingsområder; nullvisjonen for transportsikkerhet og risikoforståelse og samfunnsperspektiv på tra nsportrisiko. Prosjektet innebærer utvikling av egnet metodikk for risikoanalyse, sett i forhold til blant annet kost/nytte-vurderinger og risikoakseptkriterier.

Funding scheme:

RISIT-Transportsikkerhet

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project