Back to search

KIM-Kommunikasjon, IKT og medier

Literacy og konvergerende medier - nye former for semiotisk mediert samhandling

Awarded: NOK 5.5 mill.

Prosjektet handler om hvordan konvergerende medier endrer betingelsene for literacy, det vil si våre evner og muligheter til å produsere meningsfulle ytringer ved hjelp av semiotiske ressurser. Når medier og IKT smelter sammen blir datamaskinen et semioti sk konvergeringspunkt som gjør det mulig å navigere i og kommunisere ved hjelp av tekster som kombinerer ulike tegnsystemer. Konvergens innebærer slik en rekonfigurering av forholdet mellom det visuelle, auditive og språklige, og dette gjør det potensielt mulig å skape mening på nye måter. I valg av teoriperspektiver vil en ivareta en tverrfaglig og aktivitetsorientert tilnærming som kombinerer teknologiske og kulturalistiske forklaringsmodeller. Dette innebærer at verken tekster eller teknologier forstås uavhengig av hvordan de inkorporeres i og konstitueres gjennom sosial samhandling. En vil studere dette temaet i fem ulike samhandlingskulturer hvor aktivitetene i stor grad er mediert av teknologi. Samhandlingen i de kulturkontekstene en har valgt, inv olverer kommunikasjon mellom ledelse og ansatte samt nye former for alliansebygging i en moderne nettverksorganisert bedrift, formidling og bruk av nettbaserte økonomiske rådgivningstjenester, alliansebygging og oppgaveløsning i et nettbasert rollespill, produksjon og publikasjon av film og filmrelaterte artikler på et nettsted for ungdom og fellesskapsbygging og mobilisering av engasjement i en alternativpolitisk bevegelse.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

No publications found

Funding scheme:

KIM-Kommunikasjon, IKT og medier

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project