Back to search

KIM-Kommunikasjon, IKT og medier

IKT: Utfordringer for demokratisk styring og kontroll?

Awarded: NOK 6.0 mill.

Dette prosjektet reiser to sentrale spørsmål: 1. Hvilke implikasjoner har teknologisk konvergens for institusjonell endringer i offentlig og frivillig sektor 2. I hvor stor grad påvirkes bruken av IKT i offentlig og frivillig sektor av ikke-teknol ogiske faktorer (etablerte institusjonelle kjennetegn og politiske handlingsvalg). For å belyse disse spørsmålene vil prosjektet analysere IKT-systemer i lys av demokrati- og forvaltningsmessige teoriperspektiver. Her vil en fokusere på to forhold: 1 . IKT-systemers betydning for endringer i forholdet mellom styringsnivåene (stat og kommune), mellom forvaltningsnivåer (departementer og ytre forvaltningsorganer) og mellom departementsområder 2. IKT-systemers betydning for utviklingen av nye relasjo ner innenfor frivillig sektor og mellom frivillig sektor, det offentlige og markedet. Utgangspunktet for disse analysene er at en ønsker å teste den empiriske relevansen av to alternative utfall som hevdes å følge av teknologisk konvergens. Enten at konv ergens fører til større grad av institusjonell av-differensiering og sentralisering på viktige samfunnsområdet, eller at konvergens fører til økende institusjonell fragmentering og desentralisering: I hvilken utstrekning finner vi støtte for disse antagel sene i det som nå skjer på utvalgte områder innenfor og mellom offentlig og frivillig sektor?

Funding scheme:

KIM-Kommunikasjon, IKT og medier

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project