Back to search

KIM-Kommunikasjon, IKT og medier

I-TEMA - Identitet, tilhørighet og organisasjonsmessige løsninger i et mobilt arbeidsliv

Awarded: NOK 6.0 mill.

Prosjektet springer ut fra ønsket om å øke kunnskapen om arbeid og samarbeid innenfor distribuerte og mobile arbeidsgrupper, og om kommunikasjonsmedienes rolle. Det er behov for økt kunnskap om hva slags muligheter og begrensninger organisasjoner møter nå r en skal få til intensivt samarbeid over avstand, der koordinering og samarbeid i stor grad understøttes av medier. Her representerer mobilt arbeid en særlig interessant utfordring, da det er gjort forholdsvis lite forskning på denne store arbeidstakergr uppen. Et hovedfokus for prosjektet er hvordan arbeidsgrupper som jobber mobilt eller distribuert evner å opprettholde en felles identitet og gruppetilhørighet, og hvordan mediene benyttes for å understøtte disse prosessene. Videre vil det være interessa nt å utforske samspillet mellom bedriftens presentasjon av seg selv, og de ansattes selvpresentasjon. Et annet hovedfokus er organisatoriske utfordringer av kulturell, strukturell og relasjonell karakter, herunder også spørsmål knyttet til sosial integras jon og organisasjonsmessig identitet. Prosjektet vil: <h>1. gjennomføre casestudier av mobilt og distribuert arbeid i ulike organisasjonsmessige sammenhenger, <h>2. pilotere og samle brukererfaringer med nye teknologier, og <h>3. utvikle teorier om mo bilt og distribuert arbeid.

Funding scheme:

KIM-Kommunikasjon, IKT og medier

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project