Back to search

KIM-Kommunikasjon, IKT og medier

Konvergens mellom IT, medier og telekommunikasjon: Konkurranse- og mediepolitiske utfordringer

Awarded: NOK 6.0 mill.

Prosjektet fokuserer på de konkurranse- og mediepolitiske utfordringene som konvergensen innen og mellom IT, medier og telekommunikasjon reiser. Det vil bli lagt vekt på at prosjektet skal kunne gi vitenskapelig funderte innspill om regulering og organise ring av IKT-, tele- og mediepolitikken. Siden mediepolitikken ikke kan styres av snevre økonomiske betraktninger, rettes fokus mot så vel konkurranseregulering som mot innholdsregulering. Prosjektet er organisert rundt følgende hovedtemaer (som vil bli be handlet både enkeltvis og samlet): 1. Media - distribusjon - publikum. Under dette punktet analyseres de bedriftsøkonomiske og samfunnsmessige konsekvensene av avhengighetsforholdet mellom media og distribusjon. Et viktig spørsmål er hvordan konvergen sen mellom media og distribusjon bør på virke sektorspesifikk regulering og konkurransepolitikk. 2. Media - annonsører - publikum. I denne delen av prosjektet analyseres de økonomiske mekanismene som er virksomme i samspilletmellom mediebedrift og kil der/redigering, og hvorvidt konkurransen mellom mediebedrifter kan lede til nye eierstrukturer. 3. Media - eiere - publikum. Under dette punktet fokuseres det på hvordan eierstrukturen i mediene påvirker medienes mangfold og profil.

Funding scheme:

KIM-Kommunikasjon, IKT og medier

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project