Back to search

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Vaksiner og vaksinestrategier for bakteriesykdommer hos torsk

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Number:

157772

Project Period:

2003 - 2006

Organisation:

Sykdommene vibriose, kaldtvannsvibriose og atypisk furunkulose er alle påvist i torsk. Vibriose som forårsakes av Vibrio anquillarum er et definert problem og gir dødelighet fra tidlig yngelfase (>lg) til slakteferdig torsk, mens kaldtvannsvibriose og aty pisk furunkulose foreløpig bare er påvist i større villfanget torsk i oppdrett. Det er behov for å identifisere potensielle sykdommer hos torsk for å etablere vaksinestrategier til forebygging av sjukdom gjennom hele produksjonssyklusen. Isolater av V. sa lmonicida og atypisk Aeromonas salmonicida fra utbrudd av kaldtvannsvibriose og atypisk furunkulose vil bli samlet inn og karakterisert serologisk og genetisk og sammenlignet med tidligere isolater fra laks. Virulens hos utvalgte isolater vil bli undersøk t i torsk av ulike størrelse og danne grunnlag for etablering av smittemodeller. Videre vil isolatene sammen med de serotyper av V. anquillarum som er påvist å gi vibriose i torsk bli benyttet til utvikling av vaksiner og vaksinasjons regimer. Effekt av t idlig badvaksinering av torskeyngel (>lg) mot vibriose er foreløpig ikke tilfredsstillende og må optimaliseres. Gjennom gjentatte forsøk med tidlig bad/dypp vaksinasjon kombinert med stikkvaksinering av fisk i ulik alder, vil effekt og varighet av beskytt else evalueres og danne grunnlag for et anbefalt vaksinasjonsregime for torsk.

Activity:

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project