Back to search

ARBLIV-Helse i arbeidslivet

Den nye arbeidsplassen: arbeid, helse og deltagelse i arbeidslivet. En prospektiv, longitudinell undersøkelse.

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Number:

158284

Project Period:

2003 - 2006

Funding received from:

Location:

Den raske teknologiske utvikling og endrede rammer for markedskonkurranse har ført til nye trender i arbeidsorganisering og kommunikasjon i og mellom bedriftene. En vet lite om hvordan psykososiale forhold i virksomhetene endres, og konsekvenser av ulike utviklingstrekk. Systematisk gjennomgang av forskningen viser at en trenger prospektive undersøkelser som måler spesifikke arbeidsfaktorer og utvikling av helse-effekter for å kunne trekke konklusjoner om psykososiale faktorers betydning for helse. Uføre pensjonering og langvarig sykefravær er omfattende i Norge, og det er behov for økt kunnskap om faktorer som fremmer nærvær og hva som forårsaker fravær. Målet med prosjektet er å påvise og forklare hvilke arbeidsrelaterte forhold som har betydning for h else og deltakelse i arbeidslivet, og å etablere miljøer for langsiktig forskning av internasjonal kvalitet på dette området. Prosjektet er en prospektiv longitudinell studie med flere repeterte målinger. Hovedstammen er arbeidstakere (n=5000) fra arbeids plasser som er berørt av utviklingen. En vil følge individer over flere år med regelmessig kartlegging av arbeidsforhold og helse. Prosjektet vil kunne besvare en rekke spørsmål om risikofaktorer for helse og deltakelse/fravær, og gi kunnskap om utvikling en av arbeidforhold i Norge.

Funding scheme:

ARBLIV-Helse i arbeidslivet

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project