Back to search

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Riddu Riddu: festival og identitetsprosjekt (stud.stip)

Awarded: NOK 95,999

Dette hovedfagsprosjektet er en studie av den sjøsamiske kulturfestivalen Riddu Riddu. I prosjektet vil . jeg fokusere på menneskene som arbeider med avviklingen av denne festivalen. Feltarbeidet vil finne sted sommeren 2003. Festivalen har endret karakte r fra å være et lite lokalt arrangement til å bli et viktig kultunnøte for samer og andre urfolk fra hele verden, spesielt fra sirkumpolare områder. Arrangementet er basert på dugnadsinnsats. Ca 300 frivillige arbeidere deltar under avviklingen av arrange mentet og det er ingen som mottar noen form for økonomisk kompensasjon for deres arbeidsinnsats. Prosjektet vil undersøke hva som er drivkraften og motivasjonen for å investere så mye tid og krefter i et slikt prosjekt. Sentrale begreper for analysen vil være identitet, kultur og etnisitet . Prosjektet vil resultere i en film, samt en skriftlig oppgave hvor jeg vil analysere festivalen som identitetsprosjekt .

Funding scheme:

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project